പൗച്ചുകൾ

ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ച പൗച്ചുകൾക്ക് സ്വന്തമായി നിലകൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പാക്കേജിംഗ് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാം.വ്യത്യസ്‌ത ആകൃതികളും മെറ്റീരിയലുകളുമുള്ള നിരവധി വ്യത്യസ്ത തരം പൗച്ചുകൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് ലഭിക്കും